Afecten els dies de vaga a la meva antiguitat a l'empresa?

Mentre s’està de vaga, estàs generant drets com qualsevol dia de treball i, per aquest motiu, tampoc influirà en el còmput d’antiguitat. Mentre s’està de vaga, estàs generant drets com qualsevol dia de treball i, per aquest motiu, tampoc influirà en el còmput d’antiguitat.

Afecten els dies de vaga als dies de vacances?

Els dies de vaga no es tenen en compte ni han de produir descomptes de dies de vacances. Dóna igual els dies de vaga que facis durant l’any, perquè s’entén que són faltes justificades.

Com afecten els dies de vaga per a les prestacions per incapacitat temporal (IT)?

Per al càlcul de prestacions per Incapacitat Temporal (IT) no es tenen en compte els dies de vaga (ja que no cobres ni cotitzes), però SÍ es compten els dies per a tenir dret al mateix. Per al càlcul de prestacions per Incapacitat Temporal (IT) no es tenen en compte els dies de vaga (ja que no cobres ni cotitzes), però SÍ es compten els dies per a tenir dret al mateix.

Conseqüències de la vaga i retribució

Durant el període de vaga se suspèn el contracte de treball, és a dir, no hi ha obligació de treballar, ni de retribuir pels serveis, ni de cotitzar a la Seguretat Social, restant a la Seguretat Social en situació d’assimilació a l’alta.El temps que s’estigui en vaga:

Cotitzo a la seguretat social mentre faig vaga?

Quan s’està de vaga, se suspèn el contracte de treball, fet pel qual desapareix l’obligació de cotitzar. Però no estàs de baixa en la Seguretat Social, sinó que passes a una situació de “Alta especial” i això influeix en diversos drets i prestacions (article 6.3 Reial Decret Llei 17/1977 i article 106.5 Llei General Seguretat Social). Quan s’està de vaga, se suspèn el contracte de treball, fet pel qual desapareix l’obligació de cotitzar. Però no estàs de baixa en la Seguretat Social, sinó que passes a una situació de “Alta especial” i això influeix en diversos drets i prestacions (article 6.3 Reial Decret Llei 17/1977 i article 106.5 Llei General Seguretat Social).

Descomptes salarials durant la vaga

En el temps que s’està de vaga, la treballadora o el treballador deixa de percebre el salari corresponent als dies en què no ha treballat. Per calcular quant li descompta l’empresa a la treballadora o treballador en la nòmina, cal sumar els conceptes següents: En el temps que s’està de vaga, la treballadora o el treballador deixa de percebre el salari corresponent als dies en què no ha treballat. Per calcular quant li descompta l’empresa a la treballadora o treballador en la nòmina, cal sumar els conceptes següents:

El dret a vaga

El Real Decret-llei 17/1977, de 4 de març, assenyala que la vaga és il.legal (art.11):

Els serveis mínims

En cas que la vaga convocada afecti sectors encarregats de la prestació dels serveis públics, s’han d’establir serveis mínims.

Em poden acomiadar per fer vaga?

No. Mai poden acomiadar-te pel motiu de fer vaga. Si la raó de l’acomiadament fos fer vaga, es pot demandar, perquè atempta contra un dret fonamental i es declararia acomiadament nul i, llavors, l’empresari està obligat a readmetre’t. No. Mai poden acomiadar-te pel motiu de fer vaga. Si la raó de l’acomiadament fos fer vaga, es pot demandar, perquè atempta contra un dret fonamental i es declararia acomiadament nul i, llavors, l’empresari està obligat a readmetre’t.

La meva intenció és fer vaga. ¿Ho he de comunicar a l'empresa?

No. La llei no contempla l’obligatorietat d’avisar a l’empresa. Si la vaga està convocada legalment, tens dret a secundar-la sense preavisar al teu centre de treball. No. La llei no contempla l’obligatorietat d’avisar a l’empresa. Si la vaga està convocada legalment, tens dret a secundar-la sense preavisar al teu centre de treball.

Poden sancionar-me per fer vaga?

No. L’article 52.d de l’Estatut dels Treballadors (ET) especifica que la vaga no serà computable com a falta d’assistència o com a objecte de sanció.

Puc reclamar davant un descompte salarial indegut?

Quan l’empresa descompte indegudament a la treballadora o treballador unes quantitats que no siguin legals, el procediment per reclamar és el següent: interposar una demanda individual de reclamació de quantitat.

Quan puc decidir secundar una vaga?

Pots sumar-te a la vaga en qualsevol moment, encara que hagis iniciat la jornada laboral. En aquest cas, es calcularà el descompte per les hores que t’absentes i no per tota la jornada completa.

Quins treballadors estan convocats a la vaga?

La convocatòria afecta el personal estatutari, al personal laboral, al personal funcionari i al personal en formació especialitzada (IIR, FIR, PIR, BIR i MIR) que presta els seus serveis a la xarxa pública SISCAT (ICS i centres concertats) i a tots els centres assistencials de titularitat privada de Catalunya.

Quins àmbits estan convocats a la vaga?

La convocatòria afecta els àmbits de l'atenció primària (tots els seus dispositius), atenció continuada i urgent, atenció domiciliària, atenció hospitalària, atenció prehospitalària i emergències, salut mental i atenció sociosanitària.