Conseqüències de la vaga i retribució


Durant el període de vaga se suspèn el contracte de treball, és a dir, no hi ha obligació de treballar, ni de retribuir pels serveis, ni de cotitzar a la Seguretat Social, restant a la Seguretat Social en situació d’assimilació a l’alta.El temps que s’estigui en vaga:

• No impedeix el reconeixement i percepció del subsidi per maternitat.
• No s’aplica la teoria del parèntesi, als efectes de càlcul de la base reguladora per la Incapacitat Permanent Total sinó que es calcula aquest període amb bases mínimes.
• El subsidi d’incapacitat temporal es manté si el treballador ja estava de baixa en el moment d’iniciar-se la vaga.
• Si la incapacitat temporal es produeix durant la vaga total, no es té dret a percebre el subsidi fins que finalitzi i , si és vaga parcial, s’ha de tenir dret a percebre el subsidi però disminuït en la mateixa proporció que s’hagi reduït la jornada.
• Els dies de vaga s’assimilen a dies cotitzats per a determinar el període mínim d’ocupació de 360 dies per a tenir dret a prestacions.
• S’aplica la teoria del parèntesi - és a dir, es considera període neutre, havent-se d’agafar les cotitzacions immediatament anteriors a l’inici de la vaga- als efectes de càlcul de la base reguladora per a la prestació d’atur.

 

L’exercici de vaga no és causa d’acomiadament ni pot originar cap sanció, excepte que el treballador, durant la vaga, incorri en falta laboral.

Descomptes en el salari

Els dies que s’ha estat en situació de vaga, no han de ser retribuïts, per la qual cosa la nòmina corresponent portarà uns descomptes que s’han de fer seguint els següents criteris:

• el descompte es realitzarà sobre els dies no treballats i sobre els dies de descans o festius d’aquesta setmana, i sobre les pagues extres.
• no poden descomptar-se dies de vacances ni dels 14 festius anuals.
•el descompte s’ha de realitzar segons salari diari - excepte quan es cobri per hores o en supòsits de repartiment irregular de la jornada.