Poden sancionar-me per fer vaga?

Poden sancionar-me per fer vaga?


No. L’article 52.d de l’Estatut dels Treballadors (ET) especifica que la vaga no serà computable com a falta d’assistència o com a objecte de sanció.

No es computaran com a faltes d’assistència, a efectes del paràgraf anterior, les absències ocasionades per vaga legal pel temps de durada de la mateixa…