Descomptes salarials durant la vaga


En el temps que s’està de vaga, la treballadora o el treballador deixa de percebre el salari corresponent als dies en què no ha treballat. Per calcular quant li descompta l’empresa a la treballadora o treballador en la nòmina, cal sumar els conceptes següents:

  • El salari corresponent al dia (salari base i complements salarials).
  • La part proporcional de les pagues extraordinàries corresponent al dia de vaga. Si les pagues extres es prorrategen mensualment, es pot fer el descompte en la nòmina del mes en curs.
  • La part proporcional de les vacances que corresponen a cada dia de vaga.
  • En alguns casos també es descomptarà la part proporcional de participació en beneficis i determinats plusos, com el de disponibilitat.

En sumar tots aquests conceptes el descompte d’un dia de vaga equival a 1,4 dies de salari ordinari.

En el cas de vagues que afecten unes hores de treball, el descompte es fa per les hores afectades i, per això, s’ha de calcular el preu de l’hora, dividint el salari anual entre hores de treball anual.